AGREEMENT ON PARTNER PROGRAM

Referral Partner

Denne henvisnings avtalen er en avtale mellom 4X ROBOTICS (heretter kalt ’4X Robotics’)

og REFERRAL PARTNER (heretter kalt ’Partner’). Henviste kunder fra Partner er heretter kalt ’bruker(e)’.

Fill in the fields below and send the application digitally to 4X Robotics

1. Formål
Partner skal henvise brukere til 4X Robotics sitt nettsted og motta provisjon for henviste brukere som etablerer abonnement på ROBO-XS strategien. Partner skal ikke selge løsninger til bruker, men kun formidle kontakt mellom bruker og 4X Robotics.

2. Samarbeidsform
Partner er ikke å anse som ansatt og har ingen kontormessig tilknytning til 4X Robotics. Denne avtalen er ikke-eksklusiv, og er ikke geografisk begrenset. Andre vilkår avtales særskilt. Partner er kjent med, aksepterer og forplikter seg til 4X Robotics sine gjeldende forretningsvilkår.  

3. Produkter
Avtalen omfatter strategien ROBO-XS som tilbys via nettstedet 4X Robotics.com. 

4. Godtgjørelse
Partner mottar provisjon på henviste brukere den tiden bruker har et betalende abonnement på ROBO-XS strategien. Utbetaling av provisjon foretas innen den 10. etterskuddsvis hver måned basert på opparbeidet provisjon fra foregående kalendermåned. Partner er selv ansvarlig for å innberette og innbetale skatt og avgifter.   

Partner skal informere 4X Robotics skriftlig om hvilke brukere det kreves provisjon for uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter at brukeren har tatt i bruk abonnementet på ROBO-XS. 

Partner godtgjøres med provisjon av avkastningen på det antall signal pakker brukerne tegner abonnement for. En signal pakke tilsvarer et innskudd på EUR 500. Et innskudd fra en bruker med EUR 5 000, tilsvarer 10 stk signalpakker. 

Provisjonssatser: Antall signal pakker godtgjøres etter følgende modell:

  1  –    5 signalpakker = 10 %

  2  –  10 signalpakker = 20 %

11  –  20 signalpakker = 30 %

21  –  30 signalpakker = 40 %

       > 31 signalpakker = 50 %  


5. Forretningsskikk

Partner forplikter seg til å utføre sitt arbeide på en slik måte at 4X Robotics ikke på noen måte blir skadelidende. Partner kan ikke kontakte brukere på vegne av 4X Robotics, kun på eget initiativ.

6. Oppsigelse og oppsigelsesfrist
Avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsigelse løper fra slutten av måneden som oppsigelsen blir gitt. Oppsigelsesfristen er på én måned det første året, og deretter øker den med én måned for hvert påbegynte år inntil en oppsigelsestid på seks måneder er oppnådd. Ved særskilte omstendigheter kan oppsigelsen ha umiddelbar virkning.

7. Tvister
Eventuelle tvister søkes løst i minnelighet. Er dette ikke mulig, løses tvisten via Salten og Lofoten tingrett som verneting for enhver tvist om tolkningen av Avtalen og andre tvister mellom avtalepartene i tilknytning til Avtalen. 

Partner Information:

As soon as we have received the application, we will contact you by email with more information about the collaboration.
By submitting your partner agreement, you accept our privacy policy. You allow to be contacted by e-mail or telephone and we keep your data private and only share your data with third parties that make this service possible.